[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
สมาชิกเว็บ

คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
หมวดหมู่ blog
DLIT

STEM KKPAO

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น และถ่ายทอดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ผ่านชิ้นงานเทคโนโลยี เสมือนจริง

เจ้าของผลงาน : นายพรหมพิริยะ เมืองขันธ์
อาทิตย์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 91    จำนวนการดาวน์โหลด : 77 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 7 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อผลงานทางวิชาการ    การพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                      เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
                             5 ขั้น และถ่ายทอดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ผ่านชิ้นงานเทคโนโลยี
                             เสมือนจริง
ชื่อผู้วิจัย                   นายพรหมพิริยะ เมืองขันธ์
สถานศึกษา                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
                             องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น.
ปีที่เผยแพร่ผลงาน        2561
 
 
บทคัดย่อ
 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น และถ่ายทอดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ผ่านชิ้นงานเทคโนโลยีเสมือนจริง และ2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น และถ่ายทอดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ผ่านชิ้นงานเทคโนโลยีเสมือนจริง กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น จำนวน 47 คน รูปแบบของการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบศึกษากลุ่มตัวอย่างเดียวมีการวัดหลายครั้งแบบอนุกรมเวลา (One Group Time-Series Research Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น และถ่ายทอดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ผ่านชิ้นงานเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต จำนวน 7 แผนการเรียนรู้ ใช้เวลาสอนและเก็บรวบรวมข้อมูล 15 ชั่วโมง  2) แบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต จำนวน 30 ข้อ โดยเป็นแบบเลือกตอบที่แสดงเหตุผลการตอบ (Two – tier test) แต่ละข้อมี 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 เป็นข้อคำถามเชิงเนื้อหา มีตัวเลือก 4 ตัวเลือก (Content tier) และส่วนที่ 2 การเขียนเหตุผลสนับสนุนคำตอบที่เลือกในส่วนที่ 1 (Reaction tier) และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น และถ่ายทอดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ผ่านชิ้นงานเทคโนโลยีเสมือนจริง จำนวน 15 รายการ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ ค่า t-test  ผลการวิจัย พบว่า
 
1)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต เมื่อเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นและถ่ายทอดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ผ่านชิ้นงานเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยพิจารณาจากคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และจำนวนนักเรียนที่มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (PU) ขึ้นไป ร้อยละ 87.94 และจำนวนนักเรียนที่มีชิ้นงานเทคโนโลยีเสมือนจริง อยู่ในระดับที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (PU) ร้อยละ 97.52 ผ่านเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนด คือ จำนวนนักเรียนที่มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ระดับที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (PU) ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2)  นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น และถ่ายทอดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ผ่านชิ้นงานเทคโนโลยีเสมือนจริง อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84
 
 
 
 
 
 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 25/พ.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเทคนิคอาร์-ซี-เอ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1/เม.ย./2563
      การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สุขภาพกายและสุขภาพจิต รายวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1/เม.ย./2563
      การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมการโปรแกรมด้วย Scratch ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1/เม.ย./2563
      การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การตกแต่งภาพกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1/เม.ย./2563ความคิดเห็นที่ 1 อาทิตย์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 15:38:24
  ข้อความ :

     น่าสนใจมากเลยค่ะ


โดย : krujazzmpk@gmail.com    ไอพี : 125.25.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 อาทิตย์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 22:41:50
  ข้อความ :

     น่าสนใจค่ะ เด็กๆน่าจะมีความรู้ที่คงทนนะคะ


โดย : sureeluck52@gmail.com    ไอพี : 223.24.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 จันทร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 06:18:39
  ข้อความ :

     เทคโนโลยีเสมือนจริง ทำให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น น่าสนใจมากค่ะ


โดย : Yok_phawida@hotmail.com    ไอพี : 223.206.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 4 จันทร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:01:01
  ข้อความ :

     เป็นการใช้เครื่องมือที่อยู่ใกล้ผู้เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน มีความน่าสนใจมากครับ


โดย : Panomtiean4377@gmail.com    ไอพี : 223.24.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 5 จันทร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:13:20
  ข้อความ :

     น่าสนใจ และดีมากๆคะ


โดย : bow_donsajee@hotmail.com    ไอพี : 27.55.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ wiscn@live.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป