[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
สมาชิกเว็บ

คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
หมวดหมู่ blog
DLIT

STEM KKPAO

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นายชุมพล น้อยถนอม
อาทิตย์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 50    จำนวนการดาวน์โหลด : 56 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน
                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
ชื่อผู้วิจัย                นายชุมพล  น้อยถนอม
                                โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปีที่วิจัย                  2562
 
บทคัดย่อ
 
                  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการจัดการเรียน
การสอน วิชาพระพุทธศาสนา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2) เพื่อหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4              3) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4          ตามเกณฑ์ 80/80 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามการจัดการเรียนการสอน วิชาพระพุทธศาสนา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t  (t-Distribution)
 
 
  ผลการวิจัย พบว่า
                     1. สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดังนี้
       1. ด้านกระบวนการเรียนรู้
           1.1 ปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาคือผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้น้อย เนื่องจากครูใช้วิธีการสอนที่ไม่ค่อยเป็นระบบ นักเรียนมีประสบการณ์จากการเรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนาน้อย  รองลงมา มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนน้อย
                         1.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา คือ ครูควรใส่ใจในการสอนให้มากขึ้น ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ที่หลากหลาย น่าสนใจน่าตื่นเต้นและดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ เช่น การใช้สื่อ ครูควรสอนโดยเรียงลำดับเนื้อหาให้มีความเชื่อมโยงกัน และควรจัดการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
                       2. ด้านกระบวนการเรียนรู้
                             2.1 ปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา คือ สื่อและกิจกรรมที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนไม่มีคุณภาพ เช่น การใช้ภาพนิ่ง การนำสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ยังไม่มากเท่าที่ควร การเข้าถึงสื่อของผู้เรียนมีค่อนข้างจำกัด และขาดแคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนไม่เพียงพอสำหรับผู้เรียน
                         2.3 แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา คือ การเรียนวิชาพระพุทธศาสนา นอกจากใช้สื่อที่ทันสมัย ใช้ของจริงและธรรมชาติแล้ว สื่อควรมีกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ซ้ำ ๆ บ่อย ๆ ผู้เรียนสามารถใช้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองตามความสนใจโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ทั้งในและนอกห้องเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีได้สะดวกมากขึ้น
                       3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
                             3.1 ปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนมีค่อนข้างน้อยส่วนมากมีเพียงการเรียนในห้องเรียนเท่านั้น นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย และขาดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้เรียนมา จึงทำให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา น้อย
                         3.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา คือ ควรมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มขึ้น ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น ใช้สื่อที่ส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคล กล่าวคือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคล ได้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ และทำกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจ เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอน และเน้นกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้เรียนมา
                       4. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
                         4.1 ปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา คือ การแจ้งผลการทดสอบมีความล่าช้า การวัดผลและประเมินผลเน้นเพียงบางส่วนของเนื้อหาวิชา เท่านั้น การทดสอบ มีความยากเกินไป และการสอบซ่อมเสริมมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและล่าช้า
                         4.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา คือ ใช้กระบวนการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำผลการประเมินมาปรับปรุงตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาและค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเองผลทดสอบต้องแล้วเสร็จตามวันและเวลาที่กำหนด การสอบซ่อมเสริมควรมีขั้นตอนที่สะดวกและรวดเร็ว ควรมีการ วัดผลและประเมินผลให้ครอบคลุมตลอดทั้งเนื้อหาวิชา ควรออกข้อสอบให้เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน และควรมีการทดสอบโดยเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์
                     2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.71 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49
       3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.94/93.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
      4. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01        
      4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมาก


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 25/พ.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเทคนิคอาร์-ซี-เอ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1/เม.ย./2563
      การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สุขภาพกายและสุขภาพจิต รายวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1/เม.ย./2563
      การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมการโปรแกรมด้วย Scratch ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1/เม.ย./2563
      การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การตกแต่งภาพกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1/เม.ย./2563ความคิดเห็นที่ 1 อาทิตย์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 15:37:18
  ข้อความ :

     ยอดเยี่ยม


โดย : krujazzmpk@gmail.com    ไอพี : 125.25.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 จันทร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:48:03
  ข้อความ :

     เป็นผลงานที่ดี นำไปปรับใช้ได้จริงกับนักเรียนของแต่ละสถานศึกษา


โดย : kasiphat.yang@gmail.com    ไอพี : 49.48.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ wiscn@live.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป